Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.

MTK Hankinnat arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid användning av de tjänster och avtal som MTK Hankinnat tillhandahåller. Vi har därför en personuppgiftspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas. MTK Hankinnat reserverar sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig 

MTK Hankinnat Oy (”MTK Hankinnat”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs av MTK Hankinnat (se kontaktuppgifter nedan). 

MTK Hankinnat är ett dotterbolag till LRF Samköp AB och Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (“MTK”) 

Vänligen notera att såväl LRF som MTK självständigt behandlar personuppgifter i sina respektive verksamheter och som de närmare informerar om. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

MTK Hankinnat erhåller personuppgifter från MTK och SLC . Sådana personuppgifter är namn, uppgifter om medlemskap i MTKuppgifter om ditt företag (om du driver företag) och kontaktuppgifter. MTK Hankinnat använder medlemsnummer och organisationsnummer för att identifiera medlemmen och/eller hämta personuppgifter enligt avtal mellan MTK Hankinnat och MTK eller SLC.  

Ovanstående personuppgifter kompletteras över tid när de tjänster vi erbjuder nyttjas när: 

 • Du använder ett företags- eller kundavtal med någon av MTK Hankinnats samarbetspartners. 
 • Du använder ett företags- eller kundavtal avseende bilbonus med någon av MTK Hankinnats samarbetspartners. 
 • Du kontaktar oss, anmäler dig till MTK Hankinnats nyhetsbrev, marknadsföringsutskick samt anmäler dig till och deltar i evenemang som anordnas av MTK Hankinnat. 

Om du väljer att inte tillhandahålla MTK Hankinnat personuppgifter kommer du inte kunna använda dig av den tjänst som föranlett att du ombetts lämna personuppgifter till MTK Hankinnat. 

Om du inte vill att MTK eller SLC ska lämna ut personuppgifter till MTK Hankinnat kan du kontakta MTK eller MTK Hankinnat (se kontaktuppgifter nedan).  

Varför behandlar MTK Hankinnat dina personuppgifter och med vilken rättslig grund? 

MTK Hankinnat behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder. 

 • Identifiera dig och kontrollera ditt medlemsskap hos MTK eller SLC. Denna identifiering sker med stöd av intressebevakningen för att säkerställa att medlemmar i MTK och SLC kan ta del av medlemsrabatterna
 • Administrera avtal som du har ingått med någon av våra samarbetspartners. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda rabatter med stöd av sådana avtal. 
 • Administrera avtal som du har ingått med MTK Hankinnat. Denna behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. 
 • Föra statistik över din eller företags inköpshistorik hos MTK Hankinnats samarbetspartners, såsom omsättning på ett visst avtal. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke 
 • Skicka ut direktmarknadsföring via e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel samt, baserat på inköpshistorik (s.k. kundsegmentering), skicka ut anpassad direktmarknadsföring av MTK Hankinnats och MTK Hankinnats samarbetspartners varor och tjänster, såsom kampanjer. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke. 
 • Skicka ut direktmarknadsföring av MTK Hankinnats och MTK Hankinnats samarbetspartners varor och tjänster via post, såsom nyhetsbrev och kampanjer. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är marknadsföring. 
 • Genomföra och administrera kundevent samt andra liknande aktiviteter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att planera och hantera eventet eller aktivitet. 
 • Återaktivera dig som medlem i MTK, för det fall ditt medlemskap har upphört. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda dig rabatter som medlem i LRF. 
 • Utvärdera, utveckla och förbättra MTK Hankinnats tjänster, produkter och system. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att förbättra våra tjänster och produkter för kundkollektivet. 
 • Fullgöra MTK Hankinnats rättsliga förpliktelser, exempelvis enligt bokföringslagen och skattelagstiftning. Denna behandling sker med stöd av att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger MTK Hankinnat enligt sådan lagstiftning. 
 • Försvara oss mot rättsliga anspråk eller vidta rättsliga åtgärder. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk som kan väckas mot oss eller att vidta rättsliga åtgärder. 

MTK Hankinnats särskilda informationstexter för viss behandling innehåller ytterligare ändamål och rättsliga grunder. 

Särskilt om samtycke och intresseavvägning 

MTK Hankinnat begär i vissa situationer samtycke till behandling för visst ändamål. Du kan när som helst återkalla ett redan lämnat samtycke, vilket innebär att MTK Hankinnat därefter inte kommer att behandla dina uppgifter för de ändamål du har lämnat samtycke för. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som MTK Hankinnat har utfört innan ditt återkallande. Om du återkallar ett samtycke eller väljer att inte ge ditt samtycke kan du inte använda tjänster som bygger på att MTK Hankinnat har sådant samtycke. 

Om en personuppgiftsbehandling sker med stöd av en intresseavvägning kan du kontakta MTK Hankinnat för att få information om bedömningen som legat till grund för intresseavvägningen. 

Särskilt om samtycke för hantering av e-post för direktmarknadsföring 

När MTK Hankinnat inhämtar e-postadress är det, förutom för att kommunicera med dig som medlem i MTK och kund hos MTK Hankinnat, för att MTK Hankinnat vill kunna hålla dig uppdaterad samt informera om de varor, tjänster och kampanjer som erbjuds av MTK Hankinnat och MTK Hankinnats samarbetspartners. I de fall din e-postadress avser en fysisk person vill vi ha ditt samtycke till att använda din e-postadress för marknadsföring. Om du inte vill erhålla marknadsföring via e-post kan du välja att inte lämna sådant samtycke, alternativt återkalla redan lämnat samtycke eller särskilt motsätta dig sådan behandling. 

Särskilt om inköpshistorik  

Om du har samtyckt till det kommer MTK Hankinnat att behandla personuppgifter kopplade till inköpshistorik. I samband med att du skaffar ett kundkort eller liknande hos en av våra samarbetspartners under ett samarbets-/rabattavtal mellan samarbetspartner och MTK Hankinnat kan du komma att ombes att samtycka till att sådan samarbetspartner lämnar ut inköpshistorik till MTK Hankinnat. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna påvisa hur sådana samarbets-/rabattavtal utnyttjas och för att använda sådan kunskap för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra medlemmar i MTK. Inköpshistoriken kopplas till uppgifter från olika leverantörer, för att se nyttjandegraden i form av omsättning av MTK Hankinnats erbjudanden. 

Särskilt om kundsegmentering 

MTK Hankinnat behandlar dina personuppgifter i syfte att, utifrån kategorier, upprätta statistik och skicka anpassad marknadsföring av MTK Hankinnats och MTK Hankinnats samarbetspartners varor och tjänster. De personuppgifter MTK Hankinnat behandlar när vi genomför sådan kundsegmentering är i huvudsak uppgifter om avtal med MTK Hankinnat och MTK Hankinnats samarbetspartners samt inköpshistorik. 

Kontakta MTK Hankinnat om du önskar mer information om MTK Hankinnats kundsegmentering. 

Särskilt om rätten att invända mot behandling för direktmarknadsföring 

Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring. Om du motsätter dig direktmarknadsföring kommer MTK Hankinnat, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring och MTK Hankinnat kommer därmed inte längre kunna erbjuda dig alla tjänster, såsom att få del av information om framtida kampanjer och erbjudanden. 

Om du inte vill erhålla information via e-post eller annan elektronisk kommunikation kan du särskilt motsätta dig sådan behandling. 

Utlämnande av personuppgifter och mottagare 

MTK Hankinnat lämnar ut personuppgifter till MTK och till MTK Hankinnats IT-leverantörer. Personuppgifter lämnas i begränsad omfattning även ut till MTK Hankinnats samarbetspartners, i syfte att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i MTK enligt avtal med LRF Samköp eller MTK HankinnatMTK Hankinnat kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter, om dessa begär det. 

MTK Hankinnat kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar, t.ex. genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal. 

Hur länge uppgifter behandlas  

Dina personuppgifter sparas endast under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålet med behandlingen. 

Som utgångspunkt sparas dina personuppgifter under den tid då du är medlem i MTK. Inköpshistorik sparas dock som längst 60 månader från det att MTK Hankinnat fick del av uppgiften. Även uppgifter kopplade till marknadsföringsaktiviteter, såsom event, som du har fått inbjudan till eller deltagit i sparas som längst 60 månader från aktiviteten. 

När ditt medlemskap med MTK upphör sparar MTK Hankinnat dina personuppgifter för en efterföljande period om ett år i syfte att informera dig om möjligheten att återigen bli medlem i MTK. Om du har ingått avtal med MTK Hankinnat eller MTK Hankinnats samarbetspartners sparas dock dina personuppgifter som längst i tre år från det att medlemskapet upphörde. Ytterligare information om hur länge dina personuppgifter sparas när du har ingått avtal med MTK Hankinnat eller MTK Hankinnats samarbetspartners anges i de för dessa avtal särskilda informationstexter. 

Bokföringsmaterial sparas i 18 månader, även om du inte längre är medlem i MTK, för att uppfylla krav på bokföring och krav från MTK Hankinnats revisorer. 

Räkenskapsmaterial sparas i sju år, även om du inte längre är medlem i MTK, för att uppfylla krav i lag. 

Om du har haft ett avtal med MTK Hankinnat sparar MTK Hankinnat personuppgifter som behövs för att tillvarata MTK Hankinnats rättigheter tills dess att preskription inträder, vilket typiskt sett sker tio år efter att avtalet upphört. 

Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter: 

 • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen. 
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. 
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. 
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (t.ex. för direktmarknadsföringsändamål) har du rätt att invända mot sådan behandling. 
 • På begäran har du även rätt att, under vissa omständigheter, få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta MTK Hankinnat. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Tietosuojavaltuutettun Toimisto (se https://tietosuoja.fi/). 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? 

Kontakta MTK Hankinnat om du har frågor om erbjudanden eller för MTK-medlemmar. Exempelvis avtalsvillkor, anslutningsförfaranden, eventkvällar och bilbonusansökningar. 

MTK Hankinnat 
org. nr 3091874-4 
Postadress: Simonkatu 6, 00100 Helsinki 
Telefon: +46 10-184 45 01 
E-post: info@mtkhankinnat.fi 

Dataskyddsombud  

Sanna Blomberg 
e-postadress: sanna.blomberg@mtkhankinnat.fi
Telefon: 050 516 13 30 

Vänligen notera att MTK Hankinnat utöver vad som anges i denna information vid olika tillfällen inhämtar samtycke och lämnar ytterligare information om viss särskild behandling av personuppgifter.